Bestuur

Binnen het bestuur is de volgende functie verdeling vastgesteld:
 
Voorzitter: vacant
Algemene bestuurstaken en dagelijks bestuur.
Portefeuillehouder
 
Secretaris: Ton Mooijenkind
Algemene bestuurstaken en dagelijks bestuur
Portefeuillehouder: VC, Werkgroep AVG

Penningmeester: Joop Bervoets
Algemene bestuurstaken en dagelijks bestuur.
Portefeuillehouder ARBO en EHBO
 
2e  voorzitter: Christiaan Atres

Algemene bestuurstaken.
Portefeuillehouder: WC
 
2e  secretaris: Vacant
Algemene bestuurstaken.
 
2e penningmeester: Vacant
Algemene bestuurstaken.
 
1e Commissaris: Vacant
Algemene bestuurszaken
 
2e Commissaris: Vacant
Algemene bestuurszaken. 

3e Commissaris: Sandra van Grieken
Algemene bestuurszaken

4e Commissaris: Ellis van Liempt
Algemene bestuurszaken
Portefeuillehouder TC

Taak verdeling bestuur


Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding over de vereniging. Dit uit zich onder andere in een maandelijkse vergadering waarin alle lopende zaken worden besproken. Ook vind er regelmatig overleg tussen de bestuursleden onderling plaats over zaken die niet kunnen wachten tot de volgende vergadering.


Plaats binnen de structuur

Het bestuur staat rechtstreeks onder de leden, verzameld in de Algemene Leden Vergadering.
De bestuursleden zijn allen als algemeen bestuurslid gekozen, met uitzondering van de voorzitter. Deze wordt in zijn functie gekozen door de ALV. De overige functie's worden in goed onderling overleg verdeeld.


Leden van het bestuur

De leden van het bestuur hebben naast hun algemene taken ook een aantal portefeuilles verdeeld. Hierdoor is er voor iedere commissie een persoon beschikbaar die het contact tussen de commissie's en het bestuur onderhoud.
Het bestuur bestaat in principe uit negen personen, waarvan er drie als dagelijks bestuur optreden. Indien door omstandigheden het aantal bestuursleden minder dan negen bedraagt, zal er zo snel mogelijk een vervangend bestuurslid worden gezocht om het bestuur weer compleet te maken.
 

Algemene bestuurstaken

Onder algemene bestuurstaken wordt verstaan:
 • regelmatig bezoek aan de zwembaden volgens het rooster.
 • bij wedstrijden en evenementen waaraan de GRB deelneemt aanwezig zijn.
 • bij examens binnen en buiten de vereniging betreffende GRB leden aanwezig zijn.
 • bij evenementen in het clubhuis is de belangstelling van het bestuur gewenst.
 • bezoek aan receptie's en/of uitnodigingen van leden en/of derden in of buiten Gouda geschied door het bestuur, indien mogelijk en bij voorkeur door 2 bestuursleden.
 • bovenstaande aanwezigheid geschied in goed onderling overleg.
 • het maken van reclame anders dan door middel van de spreekbeurttas, dient te gebeuren in overleg met de 2 e secretaris.

1e voorzitter

De voorzitter wordt in functie gekozen op de ALV van de GRB, en heeft de volgende taken:
 • het leiding geven aan de activiteiten van het bestuur.
 • het leiding geven aan de bestuurs- en algemene leden vergadering.
 • het leiden van de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, tenzij de vergadering anders beslist.
 • heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist.
 • draagt zorg voor het uitvoeren van door de ALV en bestuursvergadering genomen besluiten.
 • draagt zorg voor het uitvoeren c.q. laten uitvoeren van de Statuten en het huishoudelijk reglement en andere bepalingen van de GRB.
 • en is verantwoording verschuldigd aan de algemene leden vergadering voor het gevoerde beleid zoals is goedgekeurd op de ALV.
 • dient de op zich genomen taak als voorzitter naar behoren te vervullen.
 • kan de vereniging vertegenwoordigen als afgevaardigde op vergaderingen van aangesloten organisaties en dergelijke.
 • dient de vereniging op waardige wijze te vertegenwoordigen.
 •  bezoek van de vergaderingen van commissies bij de GRB.
 • het bezoeken van vergaderingen buiten de GRB, van de aangesloten organisaties (in overleg).
 • het verstrekken van advies aan de commissies van de GRB.
 • maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
 • alle taken die verder van een voorzitter mogen worden verwacht.

1e secretaris

De 1e secretaris is als bestuurslid gekozen door de ALV. Het bestuur verdeelt de taken onderling in goed overleg. De taken van de 1e secretaris zijn:
 • het uitschrijven van de agenda voor de bestuursvergaderingen.
 • het uitschrijven van de ALV in overleg met de voorzitter.
 • het uitnodigen voor de vergadering.
 • het voeren van briefwisseling, waarvan kopij wordt bijgehouden.
 • het opstellen van brieven, rapporten en verslagen.
 • het afhandelen betreffende het inschrijven van nieuwe leden.
 • het voeren van een doelmatige leden administratie en het doorgeven van mutaties aan de daarvoor in aanmerking komende instanties.
 • de uitgaande post van het secretariaat en de commissies van de GRB (uitnodigingen e.d.).
 • het bijhouden van de inkomende en uitgaande post binnen de commissie van de GRB.
 • het bijhouden van het administratief archief.
 • het bestellen van de benodigde materialen bij leveranciers.
 • bezoek van de vergaderingen van commissies bij de GRB.
 • het bezoeken van vergaderingen buiten de GRB, van de aangesloten organisaties.
 • het verstrekken van advies aan de commissies van de GRB.
 • en ontvangt alle gegevens over behaalde diploma's die bij de GRB gebruikelijk zijn, van de desbetreffende instanties.
 • en maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
 • het verrichten van andere werkzaamheden die tot de taken van het secretariaat gerekend kunnen worden.

1e Penningmeester

De 1e penningmeester is als bestuurslid gekozen door de ALV. Het bestuur verdeelt de taken onderling in goed overleg. De taken van de 1e penningmeester zijn:
 • het beheren van de geldmiddelen, eigendommen en bezittingen van de vereniging.
 • inning van de aan de vereniging verschuldigde bedragen.
 • een doelmatige boekhouding.
 • aantekening te houden van de vermogenstoestand, en jaarlijks daarvan verslag te doen op de Algemene Ledenvergadering.
 • een duidelijk jaarverslag, te presenteren op de Algemene Ledenvergadering.
 • is verplicht aan de Kas Commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen over het beheer en hen inzage van de boeken toe te staan.
 • het ontwerpen van de begroting voor het komende jaar, en geeft advies aan het bestuur en de commissies en houd toezicht op het naleven van de begroting.
 • het beleggen van de gelden overeenkomstig de besluiten.
 • alle overige werkzaamheden die tot de taak van penningmeester worden gerekend.
 • bezoek van de vergaderingen van commissies bij de GRB.
 • het bezoeken van vergaderingen buiten de GRB, van de aangesloten organisaties.
 • het verstrekken van advies aan de commissies van de GRB.
 • en maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

2e Voorzitter

De 2e voorzitter is als bestuurslid gekozen door de ALV. Het bestuur verdeelt de taken onderling in goed overleg. De taken van de 2e voorzitter zijn:
 • de 1e voorzitter bij diens afwezigheid te vervangen.
 • Hij bezoekt vergaderingen van andere organisaties.
 • Verricht op verzoek werkzaamheden die tot de taak van het bestuur behoren.
 • bezoek van de vergaderingen van commissies bij de GRB.
 • het bezoeken van vergaderingen buiten de GRB, van de aangesloten organisaties.
 • het verstrekken van advies aan de commissies van de GRB.

2e secretaris

De 2e secretaris is als bestuurslid gekozen door de ALV. Het bestuur verdeelt de taken onderling in goed overleg. De taken van de 2e secretaris zijn:
 • het vervangen van de 1e secretaris bij diens afwezigheid.
 • en is belast met het bijhouden, ordenen en afhandelen van de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergadering.
 • en is belast met het maken van de het jaarverslag, dit uit de aangeleverde kopie van de het bestuur en de diverse GRB commissies.
 • de stand van de attenties bij te houden, wanneer die verandering en of wijziging ondergaan.
 • de P.R. van de vereniging in alle facetten (krant, radio en dergelijke).
 • en verricht op verzoek werkzaamheden die tot de taak van het bestuur kunnen horen.

2e penningmeester

De 2e penningmeester is als bestuurslid gekozen door de ALV. Het bestuur verdeelt de taken
onderling in goed overleg. De taken van de 2e penningmeester zijn:
 • het vervangen van 1e penningmeester bij diens afwezigheid.
 • de zorg voor wat betreft de betalingen van de huur voor de verschillende accommodatie's.
 • de zorg voor de financiën wat betreft de BOC.
 • houdt in overleg met de 1e penningmeester de boekhouding en verslaglegging bij.
 • en maakt mede in overleg met de 1e penningmeesterhet jaarverslag.
 • en maakt in samenwerking met de 1e penningmeesterhet concept begroting voor het komende jaar.
 • en houd in samenwerking met de 1e penningmeestercontrole op de inkomsten en uitgaven tegenover de begroting, en doet daar met regelmaat verslag van aan de bestuursvergadering.
 • en verricht op verzoek werkzaamheden die tot de taak van het bestuur kunnen horen.

Commissaris

De commissaris is als bestuurslid gekozen door de ALV. Het bestuur verdeelt de taken onderling in goed overleg. De taak van de commissaris is het bestuur op zijn verzoek ter zijde te staan met alle voorkomende bestuurswerkzaamheden.

Portefuillehouder TC

De taken van de portefuillehouder TC zijn:
 • aanspreekpunt voor de Technische Commissie.

Portefuillehouder WC

De taken van de portefuillehouder WC zijn:
 • aanspreekpunt voor de WedstrijdCommissie.


Portefuillehouder VC

De taken van de portefuillehouder VC zijn:
 • de portefeuille rampenbestrijding in de ruimste zin.
 • draagt de zorg voor het draaiboek over rampen en oefeningen.
 • is belast met het controleren van de voor de taak van rampen bestrijding benodigde personen en bevoegdheden.
 • het opgang houden van overleg tussen de VC wedstrijd commissie en de VC rampenbestrijding.
 • toezicht houden op naleving van het onderhoudsplan betreffende het materiaal wat beschikbaar is gestelde door Reddingsbrigades Nederland KNBRD en het materiaal van de GRB zelf.
 • is belast met toezicht op het onderhoud van vervoermiddelen van de GRB (de bus, de trailer, etc.).
 • rapporteert aan het (dagelijks) bestuur in geval van afwijkingen.
 • raagt zorg voor het regelmatig houden van rampoefeningen in de ruimste zin binnen GRB verband.
 • draagt zorg voor de controle van het beschikbaar gestelde materiaal door en bij Reddings-brigades Nederland KNBRD.
 • en is het aanspreek punt voor de VC leden en vertaald deze in en naar het bestuur.

Portefuillehouder ARBO

De taken van de portefuillehouder ARBO zijn:
 • is belast met het toezicht op de activiteiten van de ARBO-commissie, en doet hier verslag van in de bestuursvergadering.

Portefuillehouder RC

De taken van de portefuillehouder RC zijn:
 • eindverantwoording betreffende de website in z'n geheel (eindredactie).
 • beheer en onderhoud aan de voor de RC benodigde apparatuur.

Portefuillehouder EHBO

De taken van de portefuillehouder EHBO zijn:
 • aanspreekpunt voor de EHBO-coördinator.

Portefuillehouder Materialen

De taken van de portefuillehouder Materialen zijn:
 • aanspreekpunt voor de materiaalmeester van de GRB.

Nieuwe Leden

De taak van de coördinator Nieuwe Leden is:
 • het organiseren van de informatieavonden voor nieuwe leden en/of hun ouders/verzorgers  in het clubhuis van de GRB.

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven