Commissies

ARBO commissie

Binnen enkele jaren wordt het voeren van een actief ARBO beleid door verenigingen mogelijk een verplichting vanuit de overheid. De GRB anticipeert hier zeer tijdig op en neemt haar verantwoordelijkheid. Als een van de eerste reddingsbrigades heeft de GRB een ARBO jaarplan en een ARBO commissie.
In 2001 heeft de Goudse Reddingsbrigade voor het eerst een ARBO jaarplan opgesteld en uitgevoerd. Voortvloeiend uit het meerjaren ARBO beleid wordt het ARBO jaarplan opgesteld.

Plaats binnen de structuur

De ARBO commissie is rechtstreeks geplaatst onder het bestuur. In de ARBO commissie is het bestuur vertegenwoordigd. Op deze manier zijn de contacten met het Bestuur direct. 
Tijdens de bestuursvergadering en de TC vergadering staat terugrapportage van de ARBO commissie standaard op de agenda. Indien noodzakelijk onderneemt het bestuur actie naar aanleiding en advies van de ARBO commissie.
Leden van de ARBO-wedstrijdcommissie

De ARBO commissie bestaat uit 5 leden die gezamenlijk de taken van de ARBO commissie uitvoeren. De samenstelling is als volgt: er is een vertegenwoordiger van elk zwembad (Tobbe, Trefkuil en Spaardersbad), een vertegenwoordiger van het clubhuis, een vertegenwoordiger van het botenhuis/bus, een vertegenwoordiger namens het Bestuur. Indien gewenst kan de ARBO commissie een deskundige inzetten met betrekking tot ARBO.

Taken

Voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:
 • Organiseren, voorbereiden, voorzitten leiden vergadering
 • Incidenten onderzoeken en verbetermaatregelen voorstellen
 • Het uitvoeren en rapporteren van audit's en werkplek inspectie
 • Het uitvoeren en verwerken van medewerkers tevredenheidonderzoek
 • Het opstellen van een ARBO jaarverslag
 • Verslaglegging van ARBO activiteiten in clubblad

Lid

Taken van het lid van de ARBO commissie zijn:
 • Het deelnemen aan ARBO vergaderingen
 • Incidenten onderzoeken en verbetermaatregelen voorstellen
 • Het uitvoeren en rapporteren van audit's en werkplek inspectie
 • Het uitvoeren en verwerken van medewerkers tevredenheidonderzoek
 • Het leveren van een bijdrage aan een ARBO jaarverslag
 • Het leveren van een bijdrage aan de verslaglegging van ARBO activiteiten in clubblad (NB Lid/Bestuur heeft tevens als taak het terug koppelen van de ARBO commissie aan het Bestuur)

Adviseur

De taken van de adviseur zijn het adviseren van de GRB met betrekking tot:
 • Het opstellen van het ARBO jaarplan
 • Incidenten onderzoeken en verbetermaatregelen voorstellen
 • Het uitvoeren en rapporteren van audit's en werkplek inspectie
 • Het uitvoeren en verwerken van medewerkers tevredenheidonderzoek
 • Het opstellen van een ARBO jaarverslag
 • Verslaglegging van ARBO activiteiten in clubblad

Bestuur

Ieder jaar wordt er een ARBO jaarplan opgesteld door het bestuur. Dit is gebaseerd op de resultaten van gehouden audits, medewerkers tevredenheidonderzoek, trends en ontwikkelingen in incidenten en de wettelijke kaders.
Dit plan bevat een verbeterplan en een voornemen tot structureel onderzoek.
Het bestuur wordt 5 keer per jaar geïnformeerd door de ARBO commissie middels de notulen van de vergadering, incidenten rapportages en auditverslagen.
Vorig jaar heeft de Goudse Reddingsbrigade voor het eerst een ARBO jaarplan opgesteld en uitgevoerd. Voortvloeiend uit het meerjaren ARBO beleid is het jaarplan 2002 opgesteld.

Het bestuur van de Goudse Reddingsbrigade heeft het voornemen om:
 • - het medewerkers tevredenheidonderzoek analyseren en passende maatregelen nemen.
 • In 2002 een ARBO inspectie te laten plaats vinden op alle vaste locaties waar de Goudse Reddingsbrigade haar activiteiten heeft(in alle zwembaden in Gouda, het clubhuis, de auto en het botenhuis).
 • Ontruimingsoefeningen te laten gehouden op alle vaste locaties waar de Goudse Reddingsbrigade haar activiteiten heeft(in de Trefkuil, het Spaardersbad, de Tobbe, het clubhuis, de bus en het botenhuis). Voor de zwembaden wordt samenwerking gezocht met de gemeente en het vaste zwembad personeel
 • Een vertrouwenspersoon aan te stellen, waar medewerkers en leden terecht kunnen indien zijn vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het werken of gebruik maken van de diensten van De Goudse Reddingsbrigade. Het betreft hier opmerkingen of vragen waarvoor zij niet direct terecht kunnen bij de hoofdleiding of het bestuur. De vertrouwenspersoon kan in deze een bemiddelende rol spelen namens het lid en/of de medewerker en/of namens het bestuur. De Taken bevoegdheden en werkwijze van de vertrouwenspersoon zullen worden vastgelegd.
 • De leden van de ARBO commissie continue onderzoek te laten doen naar gemelde incidenten.
 • Aan het eind van het jaar evaluatie te laten plaats vinden van het ARBO jaarplan 2002 en een jaarverslag op te stellen.

Audit

Ieder jaar wordt er aan het begin van het seizoen een audit georganiseerd waarbij alle werkplekken waar de GRB haar activiteiten heeft aan een grondige inspectie onderwerpt.
Dit gebeurt aan de hand van een standaard lijst, de veiligheid en arbeidsomstandigheden van leden en medewerkers heeft de GRB hoog in het vaandel.
De resultaten van de gehouden audits worden geëvalueerd door de ARBO commissie. Indien noodzakelijk en/of mogelijk worden er verbetermaatregelen geadviseerd aan het bestuur.
Ontruimingsoefeningen
Jaarlijks worden er ontruimingsoefening gehouden. Dit gebeurt met het oog op het kunnen garanderen van de veiligheid leden en medewerkers Ontruimingsoefeningen vinden plaats op alle locaties waar de GRB haar activiteiten heeft. Er worden steeds wisselende oefeningen gehouden. De gehouden oefeningen worden geëvalueerd. Indien noodzakelijk en/of mogelijk worden er verbetermaatregelen geadviseerd aan het bestuur.
Melding incidenten
De GRB heeft een systeem ontwikkeld voor het rapporteren van incidenten. Indien zich onverhoopt een incident voor doet wordt deze gerapporteerd op een standaard formulier.
De ARBO commissie onderzoekt de incidenten indien noodzakelijk en/of mogelijk worden er verbetermaatregelen geadviseerd aan het bestuur ter voorkoming van herhaling van het incident. Leden van de ARBO commissie hebben met betrekking tot de incidenten te maken met vertrouwelijke informatie die privacy gevoelig kan zijn. Leden van de ARBO commissie hebben hierover zwijgplicht. De besproken meldingen worden gearchiveerd en verder alleen geanoniemiseerd verder besproken bij het bestuur of in rapportages verwerkt.
Medewerkers tevredenheidonderzoek
Een keer per 2 jaar onderzoek naar arbeidsbeleving medewerkers. De GRB heeft hiervoor een anonieme standaardenquête en werkwijze ontwikkeld. De ARBO commissie verwerk de enquête en analyseert de resultaten.
Indien noodzakelijk en/of mogelijk worden er verbetermaatregelen geadviseerd aan het bestuur.
Vergadering
De ARBO commissie vergaderd standaard 5 keer per jaar. Indien noodzakelijk wordt de frequentie aangepast. Tijdens de vergadering komen de voorgevallen incidenten, inspecties voortgang met betrekking tot het jaarplan, jaarverslag en dergelijk aan de orde. Van de vergadering wordt bij toerbeurt een verslag gemaakt. Het verslag gaat naar het bestuur.
Verslaggeving clubblad
Regelmatig worden actuele ontwikkelingen en gegevens in het clubblad gepubliceerd.
Jaarverslag
Jaarlijks legt de ARBO commissie verantwoording af middels een jaarverslag. Een beknopt ARBO jaarverslag wordt gepubliceerd in het clubblad.

EHBO

De EHBO-coördinator is een persoon die de werkzaamheden met betrekking tot de opleidingen Elementair Medisch (EM) en Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), alsmede de herhalingslessen voor het geldig houden van de EHBO-diploma's coördineerd. Dit zal in samenspraak gebeuren met de Technische Commissie in verband met de benodigde diploma's voor de diploma's lifesaver 2 en 3 van de opleiding lifesaver en lifeguard van de waterhulpverleningslijn.

Plaats binnen de structuur


De EHBO-coördinator heeft rechtstreeks contact met het bestuur via de portefeuillehouder EHBO, en valt daarmee rechtstreeks onder het bestuur.

Taken van de EHBO-coördinator

De EHBO-coördinator heeft de volgende taken:
 • het op verzoek van de TC bijwonen van de TC-vergadering voor overleg m.b.t. de planning van de opleidingen in combinatie met de opleidingen de junior lifesaver 2 en 3 van de opleiding zwemmend redden en lifeguard van de waterhulpverleningslijn.
 • het organiseren van de opleiding Elementair Medisch en Eerste Hulp Bij Ongelukken, inclusief het onderhouden van de contacten met opleiders en artsen.
 • het bijhouden van een administratie waaruit blijkt wie in het bezit is van een geldig diploma, en tot wanneer dit diploma geldig is.
 • het verlengen van de EHBO-diploma's van de leden die voldoende herhalingslessen hebben gevolgd.
 • op verzoek assistentie verlenen bij brigadeactiviteiten met een medisch karakter, bijvoorbeeld het gereedmaken van EHBO-tassen voor een bewaking.
 • het bijhouden van de verbandkast en -dozen in het clubhuis en de zwembaden.
 • het onderhouden van de contacten met de instructeur opleiding EHBO, de instructeur herhalingslessen EHBO en de (examen-) arts.

Functieverdeling

In overleg met het bestuur is de volgende taakverdeling overeengekomen:
functie naam taken Coördinator  E.H.B.O.

Technische Commissie

Het doel van de Technische Commissie is het bijbrengen van zwemvaardigheden, volgens de opgestelde regels van de NPZ-NRZ en Reddingsbrigade Nederland. Met als doel zichzelf en andere te kunnen redden van de verdrinkingsdood. De kanttekening die hier geplaatst dient te worden is dat de Technische Commissie zich alleen richt op binnenwater diploma's. De diploma's met betrekking tot het varen vallen onder de verantwoording van de Vaarcommissie.

Plaats binnen de structuur.
De Technische commissie is rechtstreeks onder het bestuur geplaatst en heeft overleg met het bestuur via de portefeuillehouder Technische Commissie van het bestuur. Deze persoon is lid van zowel het bestuur als de Technische Commissie.

Leden van de Technische commissie

Binnen de Techniche commissie kunnen we twee taken onderscheiden. Taken die betrekking hebben op de commissie in zijn algemeenheid of taken die toebedeeld worden aan een persoon.
De algemene taken zijn hieronder opgesomd en worden niet bij de persoonlijke taakverdeling genoemd. De algemene taken zijn:
 • het opleiden van personen voor binnenwater diploma's van Reddingsbrigade Nederland en het zwem ABC,
 • het bijscholen van de instructeurs,
 • de kwaliteit van het zwemonderwijs hoog houden,
 • vast stellen van de examendatums (inclusief proef examen en theorie lessen) en het organiseren van de examens,
 • beleggen van instructeursvergaderingen,
 • werven en opleiden van kaderleden,
 • waarborgen van de veiligheid in/op het bad.
De Technische Commissie bestaat in hoofdzaak uit de volgende personen.
 • Het ABC aanspreekpunt van de dinsdag- en de vrijdagavond
 • Het RN aanspreekpunt van de dinsdag- en de vrijdagavond
 • De organisatoren van de dinsdag- en de vrijdagavond
 • de portefeuille houder vanuit het bestuur.
Indien wenselijk vanuit de Technische Commissie zullen andere leden toegang hebben tot de vergaderingen.

Taken binnen de Technische commissie

Voorzitter (bij afwezigheid 2e voorzitter)

Deze taak houdt het volgende in:
 • volgens een afgesproken regelmaat een vergadering uitschrijven,
 • een agenda samenstellen voor de vergadering,
 • de vergadering leiden.

Bestuur

Deze taak houdt het volgende in:
 • portefeuillehouder Technische Commissie binnen het bestuur,
 • onderlinge communicatie tussen het bestuur en de Technische Commissie,
 • het verspreiden van ingekomen post naar betreffende personen,

Organisator

Deze taak houdt het volgende in:
 • de dagelijkse leiding in het zwembad,
 • indelen van de instructeurs in de banen,

RN aanspreekpunt

Deze taak houdt het volgende in:
 • aanspreekpunt in het zwembad voor de ouders, de leden en kader,
 • uitdelen en innemen van de examenbriefjes rondom het RN examen,
 • het invullen van de examen aanvraag formulieren en de administratieve afhandeling.
 • bewaken van de kwaliteit van het zwemonderwijs mbt het zwemmend redden en eventueel bijsturen,
 • Het bijwerken van de presentielijsten (na de examens),
 • Communicatie met het EHBO-commissie voor maken van jaarplanning ivm benodigde EHBO-diploma's,
 • Communicatie met Vaar- commissie voor aansluiting aan de waterhulpverleningslijn,
 • zorgdragen voor theorielessen en technische bijscholingen,
 • Communicatie met reddingsbrigade Nederland betreffende examens en eventuele veranderingen in de diploma lijn,

ABC aanspreekpunt

Deze taak houdt het volgende in:
 • aanspreekpunt in het zwembad voor de ouders, de leden en kader,
 • Aannemen van nieuwe leden,
 • uitdelen en innemen van de examenbriefjes rondom het ABC examen,
 • Het administratieve stuk organiseren rondom het ABC examen,
 • bewaken van de kwaliteit van het zwemonderwijs mbt het Zwem ABC en eventueel bijsturen,
 • Het bijwerken van de presentielijst (na de examens),
 • Taken kunnen in onderling overleg anders ingedeeld worden door de aanspreekpunten of organisator. Dit word per avond naar inzicht ingedeeld.

Vaarcommissie

De vaarcommissie zorgt voor de uitvoering van het contract met Reddingsbrigades Nederland met betrekking tot de stationering van een rampeneenheid, inclusief de opleidingen en oefeningen. Daarnaast is er een recreatief deel in de vorm van roeiwedstrijden.

Plaats binnen de structuur

De vaarcommissie is rechtstreeks onder het bestuur geplaatst, en heeft overleg met het bestuur via de portefeuillehouder Varend Redden van het bestuur. Deze persoon is lid van zowel het bestuur en de vaarcommissie.


Leden van de vaarcommissie

De vaarcommissie bestaat ten minste uit vier leden. Deze leden vervullen de taken die verder in dit boekje staan omschreven. Het is evenwel mogelijk om meerdere personen aan te trekken ter ondersteuning van de vaarcommissie. Voor de taken die omschreven zijn, blijven de eerstgenoemde vier personen verantwoordelijk. Indien de situatie zich voordoet dat het aantal leden van de vaarcommissie minder dan vier bedraagt, dan zullen de overige leden de taken van het ontbrekende lid overnemen. Wel moet er op zo kort mogelijke termijn een
nieuw vierde lid worden gevonden.

Taken

Vergaderingen

Deze taak houd het volgende in;
 • volgens een afgesproken regelmaat een vergadering uitschrijven,
 • een agenda samenstellen voor de vergadering,
 • de vergadering leiden.

Bestuur

Deze taak houd het volgende in;
 • Portefeuillehouder Varen binnen het bestuur,
 • onderlinge communicatie tussen bestuur en vaarcommissie,
 • het verspreiden van ingekomen post naar betreffende personen,
 • het maken van een verslag van de vergaderingen en bijeenkomsten.

Alarm

Deze taak houd het volgende in;
 • het bijhouden van het draaiboek alarmploeg
 • het bijhouden van de administratie van de leden van de alarmploeg
 • het geven van oefeningen en herhalingslessen
 • het evalueren na inzet
 • het onderhoud van het materiaal / materieel
 • het bijwonen van bondsvergaderingen met betrekking tot de stationeringsplaats

Beveiligingen

Deze taak houd het volgende in;
 • het op verzoek organiseren van een beveiliging
 • het samenstellen van een beveiligingsploeg
 • het bijhouden van de inzet en evaluatie

Bondsopleidingen

Deze taak houd het volgende in;
 • het organiseren van de te houden bondsopleidingen varend redden
 • het organiseren van de examens indien de bond verzoekt deze bij de GRB te houden
 • het onderhouden van het opleidingsmateriaal

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is in het leven geroepen om deelname aan de diverse wedstrijden zoveel mogelijk georganiseerd te laten verlopen. Geprobeerd wordt om aan zoveel mogelijk wedstrijden mee te doen en om de hoogst mogelijke resultaten te behalen. Hiervoor geven wij trainingen die als doel hebben de leden nog verder te bekwamen in de reddingssport. Ons uitgangspunt is hetzelfde als de olympische gedachte, mee doen is belangrijker dan winnen.

Verder draagt de wedstrijdcommissie zorg voor de organisatie van de wedstrijden binnen de Goudse Reddings Brigade, zowel voor de eigen leden als wedstrijden in regioverband. Dit uit zich ondermeer in de Groenhovencup. Ook zal de wedstrijdcommissie blijven uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om op sportieve gronden de krachten met elkaar te meten, zowel binnen als buiten de brigade.

Kort samengevat is de doelstelling van de wedstrijdcommissie het geven van trainingen, het aanleren van wedstrijdtechnieken en het opleiden van verenigingsleden om deel te nemen aan de diverse wedstrijden waarbij gestreefd wordt naar het hoogst bereikbare niveau met de zo grootst mogelijke sportiviteit en plezier.


Plaats binnen de structuur

De wedstrijdcommissie is rechtstreeks onder het bestuur geplaatst en heeft door middel van een portefeuillehouder wedstrijden contact met het bestuur. Door deze structuur kan de wedstrijdcommissie sneller en makkelijker communiceren met het bestuur, en zijn zij ook meer zelfstandiger geworden.

Leden van de wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie bestaat uit minimaal vijf leden die gezamenlijk de taken die de wedstrijdcommissie heeft, zo goed mogelijk uitvoeren. Het is mogelijk dat er meerdere leden worden aangesteld om het takenpakket voor de eerdergenoemde vijf personen te ontlasten.
Indien één der leden van de commissie door wat voor omstandigheid dan ook zijn taken niet meer ten uitvoer kan brengen, zullen deze taken door een ander lid van de commissie overgenomen worden. De wedstrijdcommissie zorgt er zelf voor om zo snel mogelijk iemand te vinden die zitting neemt in de wedstrijdcommissie, zodat het aantal leden weer aangevuld wordt tot de minimale vijf personen.

Taken

Vergaderingen

Deze taak houdt het volgende in;
 • het uitschrijven van de maandelijkse vergaderingen.
 • samenstellen van de agenda voor de vergadering.
 • het leiden van de vergaderingen.

Trainer

Deze taak houdt het volgende in;
 • het geven van zwemtrainingen aan de wedstrijdzwemmers.
 • het zelf eigen maken van nieuwe technieken en materialen.
 • op vastgestelde datums scouten naar nieuwe wedstrijdzwemmers.
 • samenstellen van wedstrijdploegen.

Ploegleider

Deze taak houdt het volgende in;
 • het begeleiden van deelnemers aan wedstrijden.
 • verantwoordelijk voor de gang van zaken vanaf vertrek tot aan terugkomst.
 • Invullen van eventuele tijdbriefjes.

Ledenbestand

Deze taak houdt het volgende in;
 • het bijhouden van aanmeldingen en mutaties van wedstrijdzwemmers.
 • het regelmatig verstrekken van ledenlijsten aan de wedstrijdcommissie.
 • het bijhouden van tijden gezwommen tijdens interne tijdwaarnemingen.
 • het bijhouden van gezondheidsverklaringen en licenties.

Notulen/ jaarverslagen.

Deze taken houden het volgende in;
 • het maken van notulen tijdens de vergadering.
 • het uitwerken en verspreiden van de notulen.
 • het maken van de jaarverslagen voor de ALV.

Contactadres voor de zwemmers

Deze taak houdt het volgende in;
 • beantwoorden van vragen van de wedstrijdzwemmers.
 • de overige commissieleden op de hoogte houden van deze vragen.
 • het terug koppelen van antwoorden van de commissie naar de zwemmers.

Nachtmarathon's.

Deze taak houdt het volgende in;
 • het verzorgen van een deelnemende ploeg.
 • het verzorgen van vervoer heen en terug van de deelnemende ploeg

ILSE wedstrijden.

Deze taak houdt het volgende in;
 • het verzorgen van deelnemers voor deze wedstrijden.
 • het op de hoogte blijven van nieuwe reglementen en technieken.
 • het verzorgen van vervoer voor de deelnemers.
 • regelmatig zorgen voor trainingen en tijdwaarnemingen.

EHaD wedstrijden

Deze taak houdt het volgende in;
 • het verzorgen van deelnemers voor deze wedstrijden.
 • het verzorgen van vervoer voor de deelnemers.
 • het op de hoogte blijven van nieuwe reglementen en technieken.
 • zoveel mogelijk gelegenheid geven voor oefenen in de diverse onderdelen.

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven