Voorwaarden Waterhulpverlening

Algemene Voorwaarden ‘Toezicht & Hulpverlening bij evenementen’ door een of meerdere Reddingsbrigade(s)

Artikel 1 Definities

A. Reddingsbrigade Nederland
Landelijke koepelorganisatie van Reddingsbrigades, statutair Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD).

B. Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)
Samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van de Veiligheidsregio.

C. Reddingsbrigade
Vereniging aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland, met doelstelling het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood en hulp te verlenen aan hen die dat behoeven.

D. Opdrachtgever
De partij(en), zowel natuurlijke- als rechtspersonen, die al dan niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst afsluit waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

E. Opdrachtnemer
Reddingsbrigade Nederland of de RVR of één of meerdere lokale Reddingsbrigades en de personen die uit naam van Opdrachtnemer (vrijwilligers)werk verrichten voor toezicht en hulpverlening bij een evenement en/of adviezen en/of bijkomende werkzaamheden aanbieden en leveren.

F. Partijen
Opdrachtgever en opdrachtnemer.

G. Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW e.v., tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

H. Evenement
Het door de opdrachtgever georganiseerd evenement dat plaatsvindt in een bepaald tijdvak in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein.

I. Diensten
Dienstverlening door opdrachtnemer betreffende toezicht (preventie) en hulpverlening (repressie) en / of advies.

J. Deelnemers
Alle personen, die als deelnemer bij Opdrachtgever zijn ingeschreven bij het evenement.

K. Prijs
De financiële vergoeding die Partijen overeenkomen en vastleggen in de Overeenkomst.

L. Publiek
Alle bij het evenement aanwezige toeschouwers en/of bezoekers, alsmede alle overige personen aanwezig op de plaats van het evenement.
Artikel 2 Algemeen

2.1 Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
b. Van deze Algemene Voorwaarden kan door Partijen alleen in overleg worden afgeweken, waarbij aanpassingen en/of aanvullingen alleen geldig zijn als deze door Partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
c. Indien Opdrachtgever eigen Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op al zijn orders en/of overeenkomsten, prevaleren de onderhavige Algemene Voorwaarden.
d. Indien deze Algemene Voorwaarden (deels) inhoudelijk tegenstrijdig mochten zijn met de Overeenkomst, dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.2 Rechtspersoonlijkheid
a. Overeenkomsten met Reddingsbrigade Nederland worden door Opdrachtgever aangegaan met de rechtspersoon Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KvK nummer 40531336).
b. Overeenkomsten met de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) worden door Opdrachtgever aangegaan met de rechtspersoon Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KvK nummer 40531336).
c. Overeenkomsten met de Reddingsbrigade worden door Opdrachtgever aangegaan met de lokale vereniging(en), in dit geval de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Goudse Reddings Brigade en dienovereenkomstige rechtspersoon (KvK nummer 40464398).

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Algemeen
a. Opdrachtnemer heeft de volle zeggenschap over de wijze waarop zij de dienstverlening uitvoert, met dien verstande dat Opdrachtnemer de van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de dienstverlening te allen tijde naleven.
b. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, waarbij de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht worden genomen.
c. Voor Opdrachtnemer staat de (eigen) veiligheid van haar medewerkers te allen tijde voorop. Als de omstandigheden, naar beoordeling van Opdrachtnemer, niet veilig genoeg worden bevonden om de afgesproken diensten te leveren of nog langer te blijven leveren, dan kan Opdrachtnemer deze op eigen gezag (voortijdig) afbreken.
d. Opdrachtnemer richt zich primair op de Deelnemers aan het Evenement maar zal al naar gelang de omstandigheden dit noodzakelijk maken tevens het Publiek bij het Evenement hulp en bijstand verlenen, voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd.
e. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waaronder in beginsel andere Reddingsbrigades bedoeld worden. De werking van artikel 7:404 BW (uitvoering door bepaalde personen) is uitdrukkelijk uitgesloten.
f. Opdrachtnemer draagt, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, zorg voor vervanging indien (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verstoort wordt door bijvoorbeeld materiaalpech en/of ziekte, ongeval of letsel van één of meerdere medewerkers van Opdrachtnemer.

3.2 Communicatie
a. Partijen doen alleen mededelingen naar de media en derden over de uitvoering van de Overeenkomst, na overleg tussen Partijen
b. Over incidenten die zich voordoen ten tijde van de Overeenkomst wordt alleen gecommuniceerd, na overleg tussen Partijen.

3.3 Verbindingen
a. Voorafgaand aan een evenement wordt door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever, afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie (verbindingen) gerelateerd aan de toezicht en hulpverleningstaak.
b. Opdrachtnemer is vrij om te communiceren, informatie te delen en te overleggen met andere hulpdiensten, om toezicht en hulpverlening nader af te stemmen.

3.4 Aanwijzing en advies
a. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever gedurende de loop van de Overeenkomst gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de veiligheid van het Evenement.
b. Opdrachtnemer meldt Opdrachtgever kwesties inzake niet toelaatbaar gedrag en/of gedrag dat moeilijkheden veroorzaakt of kan veroorzaken door Deelnemers en/of Publiek, waaronder, maar niet beperkt tot, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik.
c. Opdrachtgever maakt bij Deelnemers en Publiek bekend dat aanwijzingen, gegeven door Opdrachtnemer ter bevordering van de veiligheid, opgevolgd dienen te worden.

3.5 Vergunningen
a. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke onherroepelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot het evenement.
b. Opdrachtgever dient desgevraagd een afschrift van de vergunningen en/of ontheffingen ter hand te stellen aan Opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties voor zover dit betrekking heeft op de overeengekomen diensten.

3.6 Verzekeringen
a. Opdrachtnemer verplicht zich dat door haar ingezet materiaal en personen adequaat verzekerd zijn.
b. Opdrachtgever wordt geacht verzekerd te zijn voor de risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van het evenement.

Artikel 4 Mens en materiaal

4.1 Algemeen
a. Opdrachtnemer kiest voor de uitvoering van de Overeenkomst zelf het materiaal en de door haar in te zetten personen gerelateerd aan de inhoud en omvang van het Evenement.
b. Opdrachtnemer zet, gerelateerd aan de inhoud en omvang van het Evenement, voldoende personen in voor toezicht en hulpverlening die voldoen aan de opleidings- en competentie eisen van Reddingsbrigade Nederland.
c. Opdrachtnemer is gerechtigd om (extra) personen in opleiding (aspiranten / junior-lifeguard), onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de leider van de reddingeenheid, deel te laten nemen aan de uitvoering van de Overeenkomst.
d. Materiaal dat door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever, wordt na gebruik in dezelfde staat geretourneerd.

4.2 Kleding
a. De door Opdrachtnemer in te zetten personen dragen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst herkenbare (uniforme) kleding volgens de kledinglijn van Opdrachtnemer.
b. Alle personen die aan boord van een vaartuig van Opdrachtnemer worden genomen dienen een reddingsvest te dragen. Opdrachtgever ondersteunt de instructie hierover bij direct en indirect betrokken personen en stelt zo nodig reddingsvesten beschikbaar.

4.3 Naamgebruik, sponsoruitingen en promotionele activiteiten
a. Opdrachtgever accepteert dat kleding en/of materiaal van Opdrachtnemer voorzien kan zijn van sponsoruitingen. Als deze sponsoruitingen op gespannen voet staan met verplichtingen die opdrachtgever met aan haar gelieerde sponsoren is aangegaan, wordt in overleg bepaald hoe hiermee om te gaan.
b. Het is Opdrachtnemer toegestaan om naam en beschrijving en beeldmateriaal, vrij van rechten, van de uitgevoerde diensten te gebruiken voor haar website en/of andere promotionele uitingen.
c. Het is Partijen niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij gebruik te maken van het beschermde logo van de Reddingsbrigade.

Artikel 5 Beperking van de dienstverlening en overmacht

5.1 Beperking van dienstverlening
a. De dienstverlening is beperkt tot de inspanning om de diensten, genoemd in de Overeenkomst, uit te voeren.
b. In geen geval zal de dienstverlening bestaan uit het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere Derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.
c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of te beëindigen, indien naar beoordeling van Opdrachtnemer de omstandigheden de veiligheid van Deelnemers, Publiek, Opdrachtgever en/of de door Opdrachtnemer ingezette personen van Opdrachtnemer onacceptabel in gevaar brengen al of niet als gevolg van overmacht (zie ook: art. 6.2).

5.2 Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, voorzien en onvoorzien, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is om zijn verplichting geheel of te dele na te komen en die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
b. Onder overmacht worden in ieder geval begrepen extreme weersomstandigheden alsmede vormen van (dreigend) gevaar en de van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigende gevaar af te wenden of te beperken.
c. Onder overmacht wordt tevens begrepen de situatie waarbij de reddingseenheden van de Nationale Reddingsvloot op gezag van Reddingsbrigade Nederland worden opgeroepen voor inzet bij een (dreigende) watersnoodramp.
d. In geval van overmacht is Opdrachtnemer zonder rechtelijke tussenkomst bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten, zonder dat er voor Opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
e. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst naar verhouding te betalen.

Artikel 6 Annulering en opschorting

6.1 Annulering
a. Annulering door Partijen geschiedt schriftelijk. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten worden ontleend. Men kan pas spreken van annulering wanneer deze is ontvangen door de andere Partij.
b. Bij annulering door Opdrachtgever is deze aan Opdrachtnemer gehouden tot betaling van 50% van de Prijs indien annulering plaatsvindt tot 3 weken voor de overeengekomen eerste uitvoeringsdatum van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever nadien de Overeenkomst nog annuleert is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 100% van de Prijs verschuldigd.

6.2 Opschorting
a. Indien Opdrachtgever het Evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering, tenzij in onderlinge overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een nieuwe datum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang vindt.

Artikel 7 Offerte en Betaling

7.1 Offertes
a. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de offerte 30 dagen na datum offerte.
b. Alle specificaties die door Opdrachtnemer worden aangeboden ter ondersteuning van offerte, hebben het karakter van een benaderende aanduiding en verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
c. Aanvaarding van de offerte geschiedt door een schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.

7.2 Prijs en betaling
a. De overeengekomen Prijs is in euro’s. Btw wordt in de Prijs opgenomen, tenzij Opdrachtnemer geen btw verschuldigd is.
b. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen de aangegeven betalingstermijn, indien deze termijn niet is gegeven, is de betalingstermijn 30 dagen.
c. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, te rekenen vanaf de expiratiedatum van de factuur.
d. Indien Opdrachtnemer gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd zekerheid te verlangen door vooruitbetaling van de Prijs te eisen of om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te annuleren (zie verder art. 6).
e. Opdrachtgever is gehouden alle redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening te vergoeden.

Artikel 8 Duur en beëindiging van de overeenkomst

a. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is voor bepaalde tijd en eindigt op het moment dat Partijen aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft voldaan.
b. Indien een der Partijen dit wenst, wordt binnen twee maanden na afloop van de Overeenkomst de samenwerking geëvalueerd. De evaluatiepunten worden hierbij schriftelijk vastgelegd.

Artikel 9 Ontbinding

a. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor herstel is gesteld, de Overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.
b. Een ingebrekestelling is niet noodzakelijk indien onomstotelijk is komen vast te staan dat de wederpartij niet (tijdig) kan presteren.
c. Ontbinding laat de overige rechtsmiddelen, waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding, onverlet.
d. Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

a. Partijen kunnen uitsluitend in onderling overleg de Overeenkomst wijzigen of aanvullen. Deze wijzigingen en aanvullingen worden schriftelijk vastgelegd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
c. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwalitatieve of kwantitatieve consequenties zal hebben, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met overmacht (zie ook artikel 8).
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door omstandigheden geëiste spoed, behalve ingeval sprake is van grove nalatigheid of opzet.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid, onvolledigheid of vertragingen van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
d. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
e. Indien de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet uitkeert, is aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen Prijs.
f. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, Deelnemers en Publiek jegens Opdrachtnemer ter zake verlies van of schade aan personen, materialen en zaken in relatie met door Opdrachtnemer verrichte diensten.
g. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of van toepassing zijnde regelingen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom en geheimhouding

a. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte bescheiden als adviesrapporten, situatie- beschrijvingen, tekeningen, draaiboeken en dergelijke blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever bij het evenement waarvoor de diensten worden aangeboden en mogen niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en / of ter kennis van derden worden gebracht.
b. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 Klachten en geschillen

a. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Partijen binnen één week (7 dagen) na beëindiging van de Overeenkomst, schriftelijk met beschrijving van de aard en de omvang van de klacht te worden gemeld bij de andere Partij.
b. Indien er geschillen tussen Partijen ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen deze worden beslecht door een daartoe bevoegde rechtbank.
c. Niettegenstaande het gestelde in b. zullen Partijen in beginsel trachten het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien door Partijen gewenst, met inschakeling van een daartoe in gezamenlijk overleg te benoemen bemiddelaar / mediator.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven