Privacy statement

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Goudse Reddingsbrigade willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal Privacywetgeving (GDPR / AVG)
de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op verenigingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld: naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook voornaam samen met geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt de Goudse Reddingsbrigade persoonsgegevens?
De Goudse Reddingsbrigade verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Leden en vrijwilligers
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat van de Goudse Reddingsbrigade beheert en verwerkt uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van de Goudse Reddingsbrigade of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als u eenmaal lid bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Bijzondere persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsverklaring.

Hoe gaat de Goudse Reddingsbrigade om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Goudse Reddingsbrigade.
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden na uitschrijving deels bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Goudse Reddingsbrigade met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. 
Persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dat kan alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verstrekking aan derden.

Persoonsgegevens worden aan de onderstaande derden verstrekt:
SportLink, voor de ledenadministratie.
Reddingsbrigade Nederland
Groupcard BV: voor zwembadpas
(Voor de omgang van uw persoonsgegevens door bovenstaande verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze derden)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens in te zien kunt u een afspraak maken met het secretariaat. Vergeet niet uw ID mee te nemen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens per post of email.
Voor vragen betreffende uw persoonsgegevens kunt u,ook, terecht bij het secretariaat.

Het secretariaat heeft volledige toegang tot de persoonsgegevens.
Beperkte toegang:
De penningmeester: Naam, geb.dat., geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens. Kan mutaties doorvoeren betreffende betalingen.
Bestuursleden: Naam, geb.dat., geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, diploma’s, gezondheidsverklaring.
Instructeurs - kaderleden: Naam, geb.dat., geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, diploma’s, gezondheidsverklaring. Kunnen mutaties doorvoeren van diploma,s en zwemniveau.
(Assistent)-instructeurs kunnen over specifieke persoonsgegevens worden geïnformeerd die relevant zijn voor hun les of activiteit
De bestuursleden, instructeurs en kaderleden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Op een goed beveiligde server van SportLink.
Secretariaat:
Uw aanmelding (digitaal), gezondheidsverklaring (digitaal en schriftelijk), automatische incasso verklaring (digitaal - schriftelijk).
Digitaal op een goed beveiligde computer en beveiligde backup.
Schriftelijk in een goed afgesloten kast.
In het zwembad:
Schriftelijk: naam, telefoonnummer, zwemniveau en bijzonderheden. In goed afgesloten kast alleen toegankelijk voor kaderleden Goudse Reddingsbrigade.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden de volgende gegevens bewaard:
10 jaar: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, zwemdiploma’s.
2 jaar: verklaring automatische incasso. (wettelijk)

OPT-OUT

De Goudse Reddingsbrigade kan u (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. De Goudse Reddingsbrigade beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk om door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van deze berichten.

Wijzigingen privacybeleid.

De Goudse Reddingsbrigade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven