Samen veilig sporten

Gedragscode Zwembranche

Beleid seksuele intimidatie, agressie en geweld

De Gedragsregels


1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC NSF. NOC NSF is de bundeling van de sport in Nederland; negentig landelijke sportorganisaties zijn aangesloten.

Verklaring

Het bestuur van de Goudse Reddingsbrigade  stelt zich tot doel deze regels van toepassing te laten zijn voor het gehele kader van de vereniging. Wij vragen voor onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Bij een verklaring omtrent gedrag bekijkt het Ministerie van Justitie en Veiligheid of  er bezwaren zijn om een persoon bepaalde werkzaamheden te latne doen.

Informatie over het vertrouwenspunt sport vind u op NOC NSF Vertrouwenspunt Sport

Vertrouwenscontactpersoon

De Goudse Reddingsbrigade draagt graag zorg voor een sportief en veilig sportklimaat. Daarvoor zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld Het doel van het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon is ervoor te zorgen dat er een aanspreekpunt komt voor leden van de vereniging die zich in een situatie bevinden waar ze niet goed raad mee weten.

Hoewel veel mensen zich wekelijks inspannen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, is het niet moeilijk te bedenken dat er toch wel eens dingen zouden kunnen gebeuren die door de betrokken leden als erg onprettig worden ervaren. Bijvoorbeeld: grensoverschrijdend gedrag, zoals plagerijen, pesten of (sexuele) intimidatie. Het is belangrijk dat de leden die iets dergelijks overkomt iemand in goed vertrouwen kunnen bellen om daarover te praten, iemand die meedenkt in het vinden van een oplossing. Dit met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat de vervelende situatie wordt beëindigd en dat de vereniging de plek weer is waar alle leden zich op hun gemak voelen.

Kaderleden die situaties signaleren waarin het inschakelen van de vertrouwenscontactpersoon wenselijk lijkt wordt aangeraden de betrokken leden hierop attent te maken. Leden kunnen ook zelf contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen, zij zijn bereikbaar voor alle leden. Ook als men twijfels heeft of een vraag bij de vertrouwenscontactpersoon hoort is het advies contact met een van hen op te nemen om dat te checken.
Het bestuur heeft de keuze gemaakt twee vertrouwencontactpersonen aan te stellen zodat er voor een ieder de keuze is om voor hem of haar vertrouwelijke gesprek te kunnen voeren.

De vertrouwencontactpersonen van de Goudse Reddingsbrigade zijn:
  • Mevrouw M. (Margreet) van Nieuwkoop
  • De heer J.W. (Jan Willem) Meijer
Om ervoor te zorgen dat eventueel vervelende situaties binnen de vereniging niet leiden tot het ongemerkt verdwijnen van leden zullen vanuit het bestuur die leden die het lidmaatschap aan het eind van het jaar opzeggen actiever aangemoedigd worden om de reden van opzeggen kenbaar te maken aan het bestuur of aan de vertrouwencontactpersonen. Vertrekkende leden kunnen voor de vereniging belangrijke informatie hebben als blijkt dat een deel van de reden om te stoppen met de veiligheid te maken heeft.

Om een afspraak te maken met de vertrouwenscontactpersoon, mevr. M. van Nieuwkoop, kunt u haar mailen via deze link. De heer Jan Willem Meijer is bereikbaar via deze link.

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden, waaronder het NPZ/NRZ het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kun je anoniem vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!

Goudse Reddingsbrigade

 
telefoon:  06-21909171  
tussen 19:00 en 20:00 uur maandag t/m vrijdag
bij geen gehoor graag voicemail inspreken met uw verzoek
postadres: Postbus 645
2800 AP Gouda

Wij zijn Licentiehouder Nationale Zwemdiploma's

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

Terug naar boven